రైతుల అనుభవాలు
Best result of Progibb in paddy crop - Happy farmer explaining about the result
| వరిలో ఎక్కువ పిలకల సంఖ్య మరియు అధిక దిగుబడి🌾🌾🌾 | Result of Progibb in Rice |
| వరిలో అద్భుతమైన దిగుబడిని పెంచే ప్రపంచంలోనే "1" గిబ్బెర్లిక్ ఆసిడ్ | Progibb in Paddy🌾 |
ProGibb in Tomato -A teulgu farmer speaks