ಪ್ರೋಗಿಬ್ಬ ಏನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜಿಬ್ಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ | progibb in grapes - Kannada |
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ [progibb in Grapes]
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ಪಾದನೆ | Progibb in Grapes |
ರೈತರ ಅನುಭವ
| ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ | Progibb and Danitol in rice Kannada Farmer |
| ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ದನಿಟೊಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜಿಬ್ | Danitol ProGibb in rice Satisfied Kannad farmer |
| ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ | ProGibb in Rice👨‍🌾🌾 Kannada farmer |
ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ [Progibb in Grapes]
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡದ ಇಳುವರಿ - Progibb on ginger
| ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಂದೂ ಕೆಳದಿರುವ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ | Hoshi & Proggibb |
| ಈ 1 ನಿಮಿಷದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ |Hoshi & Progibb|
| ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಂದೂ ಕೆಳದಿರುವ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ | Hoshi & Proggibb |
| ಈ 1 ನಿಮಿಷದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ |Hoshi & Progibb|
| ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಕೇಳಿ ರೈತನಿಂದ | Progibb and hoshi in Sugarcane👨‍🌾 |
Progibb in Rice - A Kannada farmer explaining about result